Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma umożliwiająca uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest minimum posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.

W zależności od potrzeb uczestnik może wybrać odpowiedni dla siebie Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ) i po jego zakończeniu otrzymać zaświadczenie o ukończeniu tej formy kursowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2017r. poz.1632).

W przypadku ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (całość programu nauczania)  uczestnik może przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie i uzyskać świadectwo wystawiane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba podejmująca kształcenie na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym, która posiada udokumentowane zrealizowane treści kształcenia jest zwalniana z zajęć dotyczących treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia.

Po zdanym egzaminie (z jednej lub z dwóch kwalifikacji) i przedstawieniu świadectwa ukończenia szkoły średniej uczestnik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego otrzyma tytuł technika w danym zawodzie.

Przykładowo:

aby uzyskać tytuł technika ekonomisty należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzone świadectwem kwalifikacje A. 35. i A.36

aby uzyskać tytuł technika rachunkowości należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzone świadectwem kwalifikacje A. 36. i A.65

aby uzyskać tytuł technika administracji należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzoną świadectwem kwalifikację A. 68

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie piątek, sobota, niedziela)

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 20 uczestników.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe z kwalifikacji:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Terminy rekrutacji:

Termin postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2018 r. – 10.08.2018 r., w tym:
a) składanie dokumentów: 01.06.2018 r. – 09.08.2018 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 10.08.2018 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 10.08.2018 r. – 23.08.2018 r., w tym:
a) składanie dokumentów: 10.08.2018 r. – 22.08.08.2018 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 23.08.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych lub w Kursie Umiejętności Zawodowych powinny złożyć w sekretariacie szkoły:

1. podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy/ kurs umiejętności zawodowych,

2. kwestionariusz osobowy,

(formularze dostępne w sekretariacie)

3. świadectwo ukończenia szkoły (odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

4. świadectwo/ zaświadczenie dokumentujące zrealizowane dotychczas treści kształcenia (odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) – jeżeli kandydat posiada.

Wszystkich zainteresowanych ofertą zachęcamy do składania dokumentów.