Stypendium dla uczniów – Pilne!

Szkoła bierze udział w Funduszu Stypendialnym IKEA FAMILY, promującym uczniów z dobrymi wynikami w nauce i aktywnych w środowisku szkolnym lub lokalnym. Szkoła może przyznać jedno stypendium w roku szkolnym 2012/2013.

O przyznanie stypendium może występować uczeń spełniający łącznie następujące kryteria:

średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż, 4,0

- udokumentowane zaangażowanie i/lub aktywność społeczno-kulturalna w ciągu ostatniego roku (np.: wolontariat, harcerstwo, działalność w lokalnych organizacjach, w tym szczególnie w organizacjach ekologicznych, aktywność w samorządzie szkolnym, udział w olimpiadach tematycznych, działalność artystyczna, redagowanie gazetki szkolnej, aktywność na rzecz kultury, aktywność w lokalnej parafii itp.)

potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie wyższy niż 950 zł (dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Zainteresowani uczniowie mogą zapoznać się ze szczegółowym regulaminem Stypendium oraz  pobrać druk wniosku i wymaganych załączników  do wniosku na stronie: www.narodzinemoznaliczyc.pl

Kompletne wnioski wraz załącznikami należy złożyć do pedagoga szkolnego do 26 września 2012