REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
NA PRAKTYKI ZAWODOWE NA CYPRZE LUB NA MALCIE
W RAMACH PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

Dla uczniów kształcących się w zawodzie: TECHNIK HOTELARSTWA

 

1. Rekrutacja na praktykę zawodową na Cyprze lub Malcie jest skierowana do uczniów klas drugich i trzecich zawodu: Technik Hotelarstwa, Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie, którzy nigdy wcześniej nie wyjeżdżali na praktykę w ramach programu LdV.

2. Praktyka na Cyprze lub na Malcie w ramach LdV będzie trwała 4 tygodnie.

3. Uczniowi można przyznać prawo do wyjazdu na  praktykę w ramach programu LdV tylko jeden raz.

4. Uczeń zgłasza swoją kandydaturę przez złożenie w sekretariacie szkoły podania o przyjęcia na praktykę w ogłoszonym terminie.

5. O zakwalifikowaniu ucznia na praktykę w ramach programu LdV zadecyduje komisja rekrutacyjna, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

- średnia ocen z ostatniego semestru,

- frekwencja na zajęciach w ostatnim semestrze,

- ocena z języka angielskiego,

- ocena z zachowania w ostatnim semestrze,

- ocena z praktyki zawodowej,

- udział w olimpiadach, turniejach, zawodach,

- opinia wychowawcy o uczniu,

- aktywność ucznia w szkole,

- pochodzenie z okolic wiejskich, niepełnych rodzin, trudna sytuacja materialna,

- sumienność ucznia i kultura osobista.

6.  Osoby wstępnie zakwalifikowane zastaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

7. Komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie.

8. Wyłonieni kandydaci na wyjazd na praktykę potwierdzą uczestnictwo w programie LdV poprzez podpisanie umowy o staż (training agrement) oraz wezmą udział w obligatoryjnych kursach przygotowanych do wyjazdu.