Oferta - kursy kwalifikacyjne

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest minimum posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.

Uczestnik kursu po jego zakończeniu uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po zakończeniu kursu w danej kwalifikacji można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskać świadectwo wystawiane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Potwierdzone świadectwem kwalifikacje dla danego zawodu oraz posiadanie średniego wykształcenia daje tytuł technika.

Nauka na kursie kwalifikacyjnych trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (w soboty i niedziele).

Przykładowo:

aby uzyskać tytuł technika ekonomisty należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzone świadectwem kwalifikacje A. 35. i A.36 (więcej)

aby uzyskać tytuł technika rachunkowości należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzone świadectwem kwalifikacje A. 36. i A.65 ( więcej)


Proponujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych