REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. nr 67 poz 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

Nowelizacja Ustawy – 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

I. Postanowienia ogólne

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły
  i niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i stanowi do niego załącznik.
 3. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 4. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

II. Struktura organizacyjna Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd uczniowski składa się z 12 członków wyłonionych w ogólnoszkolnych wyborach na okres jednego roku.
 2. Władzą Samorządu Uczniowskiego jest Prezydium złożone z 6 uczniów:
 3. -        Prezydenta

  -        V-ce Prezydenta

  -        V-ce Prezydenta

  -        Ministra Finansów

  -        Ministra Kultury

  -        Rzecznika Praw Uczniowskich

 4. Prezydentem Samorządu zostaje uczeń, który w wyborach ogólnoszkolnych uzyskał największą ilość głosów.
 5. Mianowanie pozostałych członków Prezydium należy do kompetencji Prezydenta. Wskazani przez Prezydenta członkowie Prezydium muszą uzyskać w tajnym głosowaniu akceptację ogółu członków Samorządu.
 6. W przypadku nie zatwierdzenia przez ogół członków Samorządu zaproponowanego przez Prezydenta składu Prezydium, Prezydent przedstawia inne kandydatury. Procedura ta jest powtarzana do momentu ostatecznego zatwierdzenia składu Prezydium.
 7. W przypadku nieobecności Prezydenta lub rezygnacji z funkcji Prezydenta jego obowiązki przejmuje pierwszy V-ce Prezydent.
 8. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Samorządu, Prezydium proponuje pozostałym członkom Samorządu Uczniowskiego kandydata.
 9. Nowym członkiem Samorządu może zostać:

-    kandydat na członka Samorządu, który w ogólnoszkolnym głosowaniu zajął 13 miejsce,

-    osoba, która aktywnie współpracowała z Samorządem.

O przyjęciu przedstawionego kandydata do Samorządu zadecyduje tajne głosowanie wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego.

III. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności mających na celu realizację podstawowych praw uczniów, takich, jak:
 2. -   prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
  i stawianymi wymaganiami;

  -   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

  -   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

  -   prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej oraz redagowania „Kroniki Szkoły”;

  -   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

  -   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 3. Samorząd, na wniosek Dyrektora Szkoły,  wyraża opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela.
 4. Samorząd na wniosek Dyrektora Szkoły, wyraża opinię w sprawie skreślenia ucznia z listy naszej szkoły.
 5. Wnioski i opinie podpisuje dwóch członków Samorządu Uczniowskiego. Jednym
  z nich musi być Prezydent lub jeden z V-ce Prezydentów.

IV. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego

 1. Wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są w październiku.
 2. W wyborach ogólnoszkolnych biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza wyłoniona z klas maturalnych.
 4. Kandydatami do Samorządu  nie mogą być uczniowie klas maturalnych.
 5. Kandydat do pracy w Samorządzie powinien uzyskać pozytywną rekomendację wychowawcy klasy oraz poparcie co najmniej 35 uczniów (potwierdzone podpisami na karcie kandydata do Samorządu).
 6. Obowiązkiem kandydata do Samorządu jest przedstawienie programu wyborczego.

V. Prawa i obowiązki członków Samorządu Uczniowskiego

 1. Członkowie Samorządu są rozliczani  ze swej działalności przez Prezydium i Opiekuna Samorządu.
 2. Do zadań Samorządu należy organizowanie akademii, uroczystości i konkursów, kontrola przestrzegania przez uczniów Statutu Szkoły.
 3. Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest prowadzenie kroniki.
 4. Członek Samorządu ma prawo:

-   wybierać i być wybieranym do władz Samorządu (Prezydium),

-   zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące pracy Samorządu oraz Prezydium,

-   korzystać z pomocy Samorządu w podjętych przez siebie działaniach na rzecz szkoły i środowiska.

5. Członek Samorządu ma obowiązek:

-    brać czynny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego,

-    przestrzegać postanowień regulaminu i uchwał przyjętych przez Samorząd.

6. W przypadku  niskiej efektywności pracy istnieje możliwość odwołania każdego członka Prezydium z piastowanego przez niego stanowiska. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie jest tajne. Tego typu procedura dotyczy również Prezydenta.

7. Członkowstwo w Samorządzie Uczniowskim ustaje na skutek:

-    dobrowolnej rezygnacji z członkowstwa złożonej na piśmie do Prezydium,

-    wykluczenia członka przez Prezydium po konsultacji z pozostałymi członkami, co może nastąpić w wypadku:

 • nie przestrzegania postanowień regulaminu i uchwał przyjętych przez Samorząd,
 • działania na szkodę Samorządu lub szkoły,
 • popełnienia czynu uznanego przez Prezydium za godzący w dobre imię Samorządu lub szkoły,
 • nie wypełniania swoich obowiązków,
 • na uzasadniony wniosek opiekuna samorządu.

8. Od decyzji o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Prezydium, którego uchwała w tym podmiocie jest ostateczna. Termin składania odwołania upływa po 14 dniach od powiadomienia zainteresowanej strony o wykluczeniu.

9. W szczególnym przypadku jakim jest odwołanie z Samorządu Prezydenta, decyzję podejmują wszyscy członkowie Samorządu, w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.

10.  Usuniętemu Prezydentowi nie przysługuje prawo odwołania się  do Prezydium od decyzji o wykluczeniu. W tym przypadku moc wiążącą ma postanowienie walnego zgromadzenia wszystkich członków Samorządu Uczniowskiego.

11.  Osoba, która została wykluczona z Samorządu Uczniowskiego nie ma prawa ubiegać się o członkowstwo w nim w następnych latach.

12.  Zebrania Samorządu Uczniowskiego zwołuje Prezydent lub V-ce Prezydenci, jednak nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

13.  Minister Kultury zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań z zebrań i sprawozdań śródrocznych i rocznych

14.  Wszelkie głosowania wymagają obecności co najmniej 7 członków Samorządu, a projekty i propozycje przechodzą zwykłą większością głosów.