Stypendium szkolne

Uczniowie z niezamożnych rodzin mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków mogą ubiegać się o stypendium szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
  3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
  4. możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy, gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wniosek o stypendium złożyć może rodzic lub pełnoletni uczeń.

Dla osób mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków wnioski będą przyjmowane we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do 15 września 2014 roku. W sytuacji, gdy MOPS nie posiada danych dotyczących dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach. Szczegółowe zasady udzielania wraz z drukami wniosków: link do: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

 

Uczniowie mieszkający poza Krakowem występują o przyznanie stypendium szkolnego w gminach  właściwych dla swojego miejsca zamieszkania!