Od 3 do 28 listopada w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015.

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
  • uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium;
  • dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2014 r. będzie to kwota 1148 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1328 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2013;
  • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach  drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji; podczas składania wniosków brane pod uwagę będą osiągnięcia z lat szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

Szczegółowe informacje  można uzyskać od pedagoga szkolnego.

opracowała P. Kolarska