W przyszłym roku szkolnym będzie kontynuowany  Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna".

Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra  do spraw oświaty i wychowania . Pomoc obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie IV technikum.

Z projektem uchwały Rady Ministrów w tej sprawie można zapoznać się na stronie: (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1794,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-Rzadowego-programu-pomocy-uczniom-w-201.html
lub http://www.oskko.edu.pl/oskko/pomoc_finansowa_podreczniki/uchwala.pdf),

Natomiast  z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1795,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzielani.html).

Jednocześnie informuję, że biorąc pod uwagę przewidywany termin przyjęcia projektu rozporządzenia, przedkładanie list uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach w/w programu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie planowane jest w pierwszym tygodniu września.

Informacja na temat zasad udzielania pomocy w powyższym zakresie wraz ze szczegółowym terminem przyjmowania wniosków zostanie umieszczona na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa oraz na stronie MOPS po wejściu w życie rozporządzenia.

 

 

opracowała Pela Kolarska