Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Komitet Główny Olimpiady, któremu przewodniczy prof. Stanisław Owsiak, odpowiedzialny jest za program i koncepcję Olimpiady.


Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W dotychczasowych dwudziestu siedmiu edycjach Olimpiady wzięło udział prawie 300 tys. uczniów, a do samych tylko zawodów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zgłosiło się łącznie ponad 14 tys. uczniów z prawie 900 szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.

W roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, której hasło przewodnie brzmi „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”.

Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się 4 listopada 2015 r. Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 8 stycznia 2016 r. w 17 Komitetach Okręgowych powołanych przy oddziałach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w największych miastach Polski. Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 2 i 3 kwietnia 2016 r. w Jachrance koło Warszawy.

Nagrody dla laureatów i finalistów:

Indeksy na studia

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Część uczelni stosuje również preferencje dla finalistów Olimpiady. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe wynikają z uchwał senatów poszczególnych uczelni.

Zwolnienie z egzaminu zawodowego

Na podstawie § 112 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 83, poz. 562) oraz komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, laureaci

i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista oraz – od roku szkolnego 2012/2013 – także w zawodzie technik handlowiec, technik rachunkowości i technik administracji. Zwolnienie z egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

Nagrody pieniężne i stypendia naukowe

Tradycją Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest nagroda pieniężna dla zwycięzcy w kwocie 10 tys. zł. Jej fundatorem jest Premier Rzeczypospolitej Polskiej lub jeden z ministrów (minister gospodarki lub minister finansów). Ponadto prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego również honoruje zwycięzcę nagrodą pieniężną, której wartość w ostatniej edycji Olimpiady wynosiła 3 tys. zł. Pozostali laureaci także otrzymują nagrody pieniężne i stypendia naukowe.

Nagrody rzeczowe – laptopy i nie tylko...

W ostatnich trzech edycjach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej wszystkich trzydziestu laureatów, oprócz opisanych powyżej nagród pieniężnych i stypendiów, otrzymało wysokiej klasy notebooki wraz z oprogramowaniem. Wśród nagród rzeczowych wymienić należy także komplety książek o tematyce ekonomicznej, prenumeraty czasopism branżowych oraz pamiątkowe monety..

Wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki

Uzupełnieniem nagród pieniężnych i rzeczowych oraz systemu stypendiów naukowych są wyjazdy zagraniczne oraz staże i praktyki w wiodących instytucjach w kraju i za granicą.

Zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przyjmowane są do 25.09.15r. u p. G. Polańskiej lub p. A. Kałwy

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pte.pl/owe

G. Polańska

.

Poprawiony (wtorek, 22 września 2015 19:07)