Nabór na praktykę na Cyprze

Nabór na praktykę na Cyprze

W związku z realizacją programu Erasmus+ dyrekcja szkoły ogłasza nabór uczniów klas trzecich (kl. 3d, 3e, 3f, 3g, 3h) na 4-tygodniowy staż (praktykę) na Cyprze w kwietniu 2016 r. Podania wraz z załącznikami proszę składać w sekretariacie szkoły do 20.11.2015 r.

REGULAMIN REKRUTACJI

Przy wyborze uczniów na staż będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

1.

Średnia ocen (świadectwo z klasy drugiej) – 0 – 3 punkty

2,85 – 3,74 – 1p

3,75 – 4,74 – 2p

4,75> – 3p

2.

Frekwencja – 0 – 3 punkty

 

Godziny nieusprawiedliwione

<5 – 1,5p

<10 – 1p

<15 – 0,5p

 

Spóźnienia


<5 – 1,5p

<10 – 1p

<15 – 0,5p

3.

Ocena z języka angielskiego – 0 – 5 punktówdostateczny – 1p

dobry – 2p

bardzo dobry – 3p

celujący – 4p

(plus 1 punkt za udział w olimpiadzie językowej)

4.

Ocena z zachowania – 0 – 3 punkty

dobre – 1p

bardzo dobre – 2p

wzorowe – 3p

5.

Wynik egzaminu z kwalifikacji w zawodzie – 0 – 3 punkty

75 – 84% – 1p

85 – 94% – 2p

95 – 100% – 3p

6.

Udział w olimpiadach (oprócz języka angielskiego), turniejach, zawodach sportowych – 0 – 3 punkty

poziom szkoły – 1p

poza szkołą – 2p

szczebel wojewódzki – 3p

7.

Opinia wychowawcy i nauczycieli uczących o uczniu – 0 – 3 punkty

(kultura osobista, stosunek do nauczycieli, koleżanek i kolegów)

8.

Udokumentowana aktywność w szkole – 0 – 3 punkty

(gazetka szkolna, udział w nieobowiązkowych przedstawieniach, praca na rzecz klasy i szkoły, praca w samorządzie klasowym i szkolnym, poczet sztandarowy, wolontariat, chór)

9.

Pochodzenie ucznia z terenów wiejskich – 3 punkty

10.

Trudna sytuacja materialna lub rodzinna – 3 punkty

11.

Rozmowa kwalifikacyjna – 0 – 10 punktów

j. polski – 0 – 5p

j. angielski – 0 – 5p

· Maksymalna liczba punktów to 42.

· O wyjeździe ucznia decyduje pozycja na liście.

· Pod uwagę będą brane działania podejmowane w pierwszym semestrze klasy trzeciej. Należy je dokładnie opisać lub udokumentować.

· Celem otrzymania punktów w kryteriach nr 9 i 10 należy przedstawić stosowne zaświadczenia:

Ø punkt 9 – zaświadczenie z KRUS, zaświadczenie z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,

Ø punkt 10 – zaświadczenie z MOPS-u, GOPS-u, Centrum Pomocy Rodzinie, kopia PIT-u za rok 2013,
ksero PIT-u O poświadczającego korzystanie z ulgi prorodzinnej.