Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017:

Stypendium szkolne otrzymać można na podstawie:

a) spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł/netto na osobę w rodzinie,  wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej).

b) występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą warunkują np. następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania (dotyczące kogoś w najbliższej rodzinie), niepełna rodzina, wystąpienie zdarzenia losowego

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium– do dnia 15 września

Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.  Uczniowie  zamieszkali w Krakowie składają wnioski w  Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Druki wniosków do odbioru j/w. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku.

Dla uczniów zamieszkałych w Krakowie  procedura oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

Zasiłek szkolny-  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek można złożyć  w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.  Uczniowie  zamieszkali w Krakowie składają wnioski w  Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Druki wniosków do odbioru j/w. Do wniosku o zasiłek należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Procedura dotycząca udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej :
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-20

Podstawa prawna: rozdział 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015  r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195).

 

opracowała P. Kolarska