Dla uczniów

W Dworku Białoprądnickim rozpoczyna działanie Strefa Nastolatka – przyjazne miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli anonimowo uzyskać życzliwą i fachową pomoc w problemach i trudnych sytuacjach.

Punkt będzie działał od 29 marca do końca grudnia (z przerwą wakacyjną), w każdą środę w godz. 17.00 - 19.00.

Projekt adresowany jest do młodych ludzi, których przerastają problemy i brakuje im zaufanej osoby, z którą mogliby o tym porozmawiać. Strefa nastolatka jest dla tych, którzy pogubili się, mają trudną sytuację w domu, w szkole, w relacjach z rówieśnikami. W szczególności adresowana jest do nastolatków, którzy doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej lub borykają się z chorobą alkoholową rodziców czy opiekunów.

Raz w tygodniu do dyspozycji będą życzliwi, kompetentni pracownicy Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, którzy wysłuchają młodych ludzi i wskażą jak można im pomóc.

Osoby odwiedzające strefę mogą liczyć na anonimowość, przyjazną i pełną szacunku atmosferę.

Najważniejsze zasady działania Strefy Nastolatka:

Jesteś tu bezpieczny i anonimowy

Przyjdź jeśli coś Cię martwi, przerasta, ktoś Cię krzywdzi – np. bije, poniża  lub obraża

Możesz się „wygadać” -  na pewno będziesz wysłuchany

Dowiesz się, że nie ma sytuacji bez wyjścia

Każdy problem i zmartwienie zasługuje na uwagę i pomożemy Ci go rozwiązać

Strefa Nastolatka jest otwarta także dla  rodziców i opiekunów, którzy nie wiedzą jak pomóc nastolatkowi borykającemu się z trudnościami.

 

Pedagog szkolny
na podstawie: portaledukacyjny.krakow.pl

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017:

Stypendium szkolne otrzymać można na podstawie:

a) spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł/netto na osobę w rodzinie,  wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej).

b) występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą warunkują np. następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania (dotyczące kogoś w najbliższej rodzinie), niepełna rodzina, wystąpienie zdarzenia losowego

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium– do dnia 15 września

Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.  Uczniowie  zamieszkali w Krakowie składają wnioski w  Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Druki wniosków do odbioru j/w. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku.

Dla uczniów zamieszkałych w Krakowie  procedura oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

Zasiłek szkolny-  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek można złożyć  w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.  Uczniowie  zamieszkali w Krakowie składają wnioski w  Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Druki wniosków do odbioru j/w. Do wniosku o zasiłek należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Procedura dotycząca udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej :
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-20

Podstawa prawna: rozdział 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015  r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195).

 

opracowała P. Kolarska

 

W dniach 13 listopada  do 20 listopada 2014 nastąpi wypłata  dofinansowania do zakupu podręczników  kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Uczniowie którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego z dowodami zakupu podręczników:

- faktura VAT,

- rachunek,

- paragon wraz z oświadczeniem (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)

- oświadczenie  (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)

 

P. Kolarska

 

 

Wkrótce wakacje, czas wypoczynku i zabawy. Wielu z Was będzie odpoczywać nad wodą. Instruktorzy z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP przygotowali film edukacyjny „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych” w celu podniesienia świadomości bezpiecznego przebywania nad wodą oraz kształtowania prawidłowych odruchów w sytuacjach zagrożenia.

Film dostępny jest pod adresem: https://vimeo.com/130853793

Życzymy wszystkim szczęśliwych i  bezpiecznych wakacji!

 

opracowała Pela Kolarska

 

 

Pomoc w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek" przeznaczona jest dla uczniów szkół z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 20104 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 163 ze zm.) – tj. 684 zł na osobę w rodzinie.

Przez rodzinę wielodzietną 3+ należy rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci, przy czym przynajmniej jedno z dzieci powinno być uczniem i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pomoc dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności zakupu podręczników

Rodziny chcące uzyskać pomoc powinny w terminie do 5 lipca 2015 r. złożyć osobiście wniosek w filiach MOPS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny (http://www.mops.krakow.pl/znajdz-filie). Pełnoletni uczniowie powinni złożyć wniosek osobiście.

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego 28 maja 2015 r. uchwałą nr 650/15 wysokość jednorazowej pomocy w ramach programu "Pierwszy dzwonek" została ustalona na kwotę 120 zł dla ucznia

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosku i oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o pomoc do pobrania w  filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie: http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2015/06/pierwszy-dzwonek-dla-uczniow-z-rodzin-wielodzietnych-3

 

opracowała Pela Kolarska

 

W przyszłym roku szkolnym będzie kontynuowany  Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna".

Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra  do spraw oświaty i wychowania . Pomoc obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie IV technikum.

Z projektem uchwały Rady Ministrów w tej sprawie można zapoznać się na stronie: (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1794,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-Rzadowego-programu-pomocy-uczniom-w-201.html
lub http://www.oskko.edu.pl/oskko/pomoc_finansowa_podreczniki/uchwala.pdf),

Natomiast  z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1795,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzielani.html).

Jednocześnie informuję, że biorąc pod uwagę przewidywany termin przyjęcia projektu rozporządzenia, przedkładanie list uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach w/w programu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie planowane jest w pierwszym tygodniu września.

Informacja na temat zasad udzielania pomocy w powyższym zakresie wraz ze szczegółowym terminem przyjmowania wniosków zostanie umieszczona na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa oraz na stronie MOPS po wejściu w życie rozporządzenia.

 

 

opracowała Pela Kolarska

 

Instytut Dziennikarstwa wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Nauk Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego co roku przeznacza drogą konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin czternaście miejsc na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich, polityki społecznej i nauk politycznych.

Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszkiwanie w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców i miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 1120 zł. Ponadto wymagana jest wysoka średnia ocen na semestr zimowy 2014/2015, pozytywna opinia wychowawcy i dyrektora szkoły oraz udokumentowana aktywność społeczna. Mile widziany jest dorobek dziennikarski.

Szczegółowe informacje i  regulamin konkursu na stronie: http://dzielo.pl/pl/strona/26/konkurs-im-bpa-jana-chrapka

 

P.Kolarska

 

W dniach 28 października do 4 listopada 2014 nastąpi wypłata  dofinansowania do zakupu podręczników  kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Uczniowie którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego z dowodami zakupu podręczników:
- faktura VAT,
- rachunek,
- paragon wraz z oświadczeniem (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)
- oświadczenie  (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)

 

P. Kolarska

 
Więcej artykułów…