Dla uczniów

Krakowscy uczniowie z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na jedną osobę w rodzinie. Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
  3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Wnioski przyjmowane są we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie od 1 sierpnia do 16 września. W sytuacji, gdy MOPS nie posiada danych dotyczących dochodu
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach

Szczegółowe zasady udzielania wraz z drukami wniosków można znaleźć pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY POZA KRAKOWEM WYSTĘPUJĄ O STYPENDIUM SZKOLNE W GMINIE, WŁAŚCIWEJ DLA MIEJSCA ZAMELDOWANIA.

 

Zapraszamy uczniów na kurs Księgowość Małych Firm
organizowany w szkole
w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

ilość miejsc- 10

Zapisy przyjmują: kierownik szkolenia praktycznego – Ewa Jędrychowska,
pedagog szkolny – Pela Kolarska

Nabór trwa do 16 września

regulamin rekrutacji na stronie  internetowej szkoły w zakładce: PROJEKTY UNIJNE, MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w MAŁOPOLSCE - pliki do pobrania

 

Nasza Szkoła została zakwalifikowana do Programu stypendialnego IKEA FAMILY przeznaczonego dla uczniów technikum, wyróżniających się zaangażowaniem społecznym, ekologicznym, działających jako wolontariusz lub na rzecz szkoły, rozwijających swój wyjątkowy talent, a jednocześnie spełniających poniższe warunki:

1. potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1000 zł (tysiąc złotych). Wartość ta uzyskiwana jest na podstawie dokumentów przedstawiających dochody w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. W szczególnych przypadkach (niepełnosprawność) dochód netto może być wyższy, jednak nie może przekraczać 1200 zł

2. Średnia ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższa niż: 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole średniej;

Do Wniosku uczeń powinien obowiązkowo dołączyć:

a. zaświadczenie o wysokości średniej ocen z roku szkolnego 2012/2013 (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność w oryginałem);

b. opinię wychowawcy lub nauczyciela kierunkowego np. trenera. W przypadku zmiany szkoły lub jej stopnia, wymagana jest opinia nauczyciela z poprzedniej placówki;

c. dokumenty obrazujące sytuację rodzinną i materialną,

Do Wniosku uczeń może dodatkowo dołączyć następujące dokumenty (jeśli go dotyczą):

a) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe (nagrody, wyróżnienia, dyplomy itp.);

b) dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne ucznia (udział w akcjach, wolontariat itp.);

c) rekomendacje (np. instruktora harcerskiego, od organizacji, w której pomaga uczeń).

 

Wszystkie załączniki powinny być oryginałami albo kopiami poświadczonymi za zgodność
z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez pedagoga szkolnego

 

Szczegółowe informacje o stypendium, regulamin, druki wniosków itp. do pobrania na stronie: http://www.narodzinemoznaliczyc.pl lub u pedagoga szkolnego.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW- DO 20 WRZEŚNIA 2013 r. do godz. 12:00

( do pedagoga szkolnego, pok 29a)

 

17 czerwca 2013 , w związku z odbywającym się  w tym dniu egzaminem zawodowym nastąpi zmiana w harmonogramie zajęć kursu "Pilot wycieczek".

Zajęcia będą odbywać się w  tym dniu godzinach 14.30 - 19.30