Dla uczniów

Wyprawka szkolna 2015/2016

W przyszłym roku szkolnym będzie kontynuowany  Rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna".

Celem programu jest  wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra  do spraw oświaty i wychowania . Pomoc obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie IV technikum.

Z projektem uchwały Rady Ministrów w tej sprawie można zapoznać się na stronie: (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1794,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-Rzadowego-programu-pomocy-uczniom-w-201.html
lub http://www.oskko.edu.pl/oskko/pomoc_finansowa_podreczniki/uchwala.pdf),

Natomiast  z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1795,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzielani.html).

Jednocześnie informuję, że biorąc pod uwagę przewidywany termin przyjęcia projektu rozporządzenia, przedkładanie list uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach w/w programu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie planowane jest w pierwszym tygodniu września.

Informacja na temat zasad udzielania pomocy w powyższym zakresie wraz ze szczegółowym terminem przyjmowania wniosków zostanie umieszczona na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa oraz na stronie MOPS po wejściu w życie rozporządzenia.

 

 

opracowała Pela Kolarska

 

XIV edycja Akademickiego Konkursu o Stypendium i Indeks im. Biskupa Jana Chrapka

Instytut Dziennikarstwa wraz z Instytutem Polityki Społecznej i Instytutem Nauk Politycznych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego co roku przeznacza drogą konkursu dla maturzystów pochodzących z ubogich rodzin czternaście miejsc na prowadzonych przez siebie studiach dziennikarskich, polityki społecznej i nauk politycznych.

Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszkiwanie w miejscowości liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców i miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 1120 zł. Ponadto wymagana jest wysoka średnia ocen na semestr zimowy 2014/2015, pozytywna opinia wychowawcy i dyrektora szkoły oraz udokumentowana aktywność społeczna. Mile widziany jest dorobek dziennikarski.

Szczegółowe informacje i  regulamin konkursu na stronie: http://dzielo.pl/pl/strona/26/konkurs-im-bpa-jana-chrapka

 

P.Kolarska

 

"Wyprawka szkolna" - wypłata

W dniach 28 października do 4 listopada 2014 nastąpi wypłata  dofinansowania do zakupu podręczników  kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Uczniowie którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego z dowodami zakupu podręczników:
- faktura VAT,
- rachunek,
- paragon wraz z oświadczeniem (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)
- oświadczenie  (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)

 

P. Kolarska

 

Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Od 3 do 28 listopada w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015.

Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełnić łącznie następujące warunki:

  • uczęszcza do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego;
  • uzyskał średnią z wszystkich ocen co najmniej 4.0 na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego rok, na który przyznawane będzie stypendium;
  • dochód na jednego członka rodziny ucznia, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych (od 1 listopada 2014 r. będzie to kwota 1148 zł netto miesięcznie, lub gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kwota 1328 zł netto miesięcznie); podczas składania wniosków o przyznanie stypendium złożyć dokumenty potwierdzające dochody w roku kalendarzowym 2013;
  • wykazuje się szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi z trzech lat szkolnych poprzedzających rok, na który przyznawane jest stypendium, na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach  drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania w/w osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji; podczas składania wniosków brane pod uwagę będą osiągnięcia z lat szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

Szczegółowe informacje  można uzyskać od pedagoga szkolnego.

opracowała P. Kolarska

 

Stypendium szkolne

Uczniowie z niezamożnych rodzin mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków mogą ubiegać się o stypendium szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
  3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
  4. możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy, gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wniosek o stypendium złożyć może rodzic lub pełnoletni uczeń.

Dla osób mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków wnioski będą przyjmowane we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do 15 września 2014 roku. W sytuacji, gdy MOPS nie posiada danych dotyczących dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach. Szczegółowe zasady udzielania wraz z drukami wniosków: link do: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

 

Uczniowie mieszkający poza Krakowem występują o przyznanie stypendium szkolnego w gminach  właściwych dla swojego miejsca zamieszkania!

 
Więcej artykułów…