O NAS

NASI SŁAWNI ABSOLWENCI

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zse1.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18



STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

WYŁĄCZENIA

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.



DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 23-09-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Korab Chrzanowska
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: (12) 422 02 84, FAX: (12) 422 79 08,

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kapucyńskiej 2, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych możliwy jest przez bramę wjazdową od ul. Kapucyńskiej 6 przez podwórko bezpośrednio do windy.

  2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

  3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.

  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

  5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro, główna i boczna klatka oraz piwnica) znajduje się korytarz.

  6. Budynek posiada windę.

  7. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, winda).

  8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy że w ramach modernizacji budynku, szkoła uwzględnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis w zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych

 2. Urządzenia zapewniające dostępność do wszystkich pomieszczeń w budynku szkoły z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;

  1. winda

  2. toaleta dla osób niepełnosprawnych

  3. oznaczenie kontrastowe schodów

 3. Zapewniony wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego

 4. W trakcie ewakuacji osobom ewakuowanym zapewnione jest wsparcie innej osoby.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku szkoły zaprojektowano od strony zachodniej. Do wejścia prowadzą tylko schody. Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest również wejście bezpośrednio do windy przez bramę wjazdową od ulicy Kapucyńskiej 6 i wewnętrzne podwórko do którego nie prowadzą schody. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły oraz dostawcy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły istnieją 3 kondygnacje do których prowadzą jedynie schody i winda. Winda jest umieszczona w świetle klatki schodowej i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. Sale gimnastyczne znajdują się na parterze z których jedna jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Siłownia, która jest zlokalizowana w przyziemiu budynku również jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

 

Informacje o nauczanych zawodach

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.


Kierunki kształcenia:

1. technik ekonomista prezentacja ---> ZOBACZ

2. technik rachunkowości prezentacja ---> ZOBACZ

3. technik organizacji turystyki prezentacja ---> ZOBACZ

4. technik hotelarstwa prezentacja ---> ZOBACZ

 

Planowane zawody w roku szkolnym 2021/2022   --> ZOBACZ

Poprawiony (środa, 31 marca 2021 08:58)

 

SZKOLNE DNI PROMOCJI ZDROWIA

2018/2019

 

2017/2018

 

2016/2017

 

2015/2016

 
 

Dzień Pamięci

Uroczystości  -  rok 2018

zdjęcia - rok 2018

 

 



 

Literacka Nagroda Nobla 2019 dla Olgi Tokarczuk

za "narracyjną wyobraźnię, która wraz z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic, jako formę życia".

Oto jej  książki, które znajdują się w naszej bibliotece:

 • Anna In w grobowcach świata
 • Bieguni
 • Dom dzienny, dom nocny
 • E. E.
 • Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych
 • Opowiadania bizarne
 • Ostatnie historie
 • Prawiek i inne czasy
 • Profesor Andrews w Warszawie x 11
 • Prowadź swój pług przez kości umarłych
 • Szafa
 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Kornelia Michalska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1, Ul. Kapucyńska 2, 31-113 Kraków, tel. 4229913, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody to masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                            i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania dotyczącego konkretnej kategorii spraw – dane będą przechowane przez czas potrzebny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
 5. Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa jest brak możliwości świadczenia przez nas usług.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Twojej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteś stroną, w związku z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

 

LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU „MÓJ PIERWSZY BIZNES”

 

Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa informuje, że do II etapu konkursu „Mój Pierwszy Biznes” zakwalifikowano następujące biznes plany:


L.P.

TYTUŁ BIZNES PLANU

AUTORZY

ŚREDNIA  LICZBA PUNKTÓW

1.

Hodowla Larw Lucila

Dariusz Staroń

37,00

2.

Moped Show

Janusz Jarski

36,67

3.

Cagesec

Daria Anielska-Mazur

34,33

4.

Trainy

Mateusz Sajdak

27,33

5.

Aplikacja T-Out

Agnieszka Pałka

Daniel Mika

27,00

6.

Wheely Navigator

Jakub Janowicz

Mateusz Jawor

Bartosz Bratuś

26,67

 

II etap konkursu  - Finał przeprowadzony zostanie w dniu 27 października 2017 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3/4 , sala Portretowa o godzinie 10:00 .

Przypominamy, że uczestnicy II etapu będą prezentowali przed Kapitułą Konkursową pomysł na działalność gospodarczą poprzez przedstawienie i omówienie przygotowanego wcześniej biznes planu. Na potrzeby wystąpienia każdy z zakwalifikowanych uczestników może wykorzystać różne formy prezentacji, w tym prezentacje multimedialne.

Poprawiony (poniedziałek, 16 października 2017 14:26)

 
Więcej artykułów…