PORADY PEDAGOGA


PEDAGOG SZKOLNY - DYŻURY

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. Pedagog oferuje zrozumienie, pomoc i dyskrecję.

Więcej…

 

Procedura "Niebieskiej Karty" -
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

„przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Od 18.10.2011 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 13.09.2011 r. w sprawie  procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz.1245) dotyczące przemocy domowej.

Więcej…

 

NIE JESTEŚ SAM - Wybrane adresy i telefony instytucji wspomagających szkołę i dom

Więcej…

 

BEZPIECZNY INTERNET - Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

Więcej…

 

PORADY PEDAGOGA - Jak się uczyć, żeby się nauczyć a nie namęczyć

Więcej…

 

DYSLEKSJA - definicje, przepisy dot. uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego

Więcej…

 

MATURA - porady dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w  uczeniu się

Więcej…