Oferta edukacyjna

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma umożliwiająca uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest minimum posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.

W zależności od potrzeb uczestnik może wybrać odpowiedni dla siebie Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ) i po jego zakończeniu otrzymać zaświadczenie o ukończeniu tej formy kursowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ. U. z 2017r. poz.1632).

W przypadku ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (całość programu nauczania)  uczestnik może przystąpić do egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację w zawodzie i uzyskać świadectwo wystawiane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba podejmująca kształcenie na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym, która posiada udokumentowane zrealizowane treści kształcenia jest zwalniana z zajęć dotyczących treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia.

Po zdanym egzaminie (z jednej lub z dwóch kwalifikacji) i przedstawieniu świadectwa ukończenia szkoły średniej uczestnik Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego otrzyma tytuł technika w danym zawodzie.

Przykładowo:

aby uzyskać tytuł technika ekonomisty należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzone świadectwem kwalifikacje A. 35. i A.36

aby uzyskać tytuł technika rachunkowości należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzone świadectwem kwalifikacje A. 36. i A.65

aby uzyskać tytuł technika administracji należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzoną świadectwem kwalifikację A. 68

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie piątek, sobota, niedziela)

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 20 uczestników.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe z kwalifikacji:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Terminy rekrutacji:

Termin postępowania rekrutacyjnego: 01.06.2018 r. – 10.08.2018 r., w tym:
a) składanie dokumentów: 01.06.2018 r. – 09.08.2018 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 10.08.2018 r.

Termin postępowania uzupełniającego: 10.08.2018 r. – 23.08.2018 r., w tym:
a) składanie dokumentów: 10.08.2018 r. – 22.08.08.2018 r.
b) wywieszenie list przyjętych kandydatów: 23.08.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych lub w Kursie Umiejętności Zawodowych powinny złożyć w sekretariacie szkoły:

1. podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy/ kurs umiejętności zawodowych,

2. kwestionariusz osobowy,

(formularze dostępne w sekretariacie)

3. świadectwo ukończenia szkoły (odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

4. świadectwo/ zaświadczenie dokumentujące zrealizowane dotychczas treści kształcenia (odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) – jeżeli kandydat posiada.

Wszystkich zainteresowanych ofertą zachęcamy do składania dokumentów.

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

OGŁASZA

NABÓR NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 

Od 01.06.2017r. rozpoczynamy rekrutację na kurs kwalifikacyjny „ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH” z kwalifikacji A.65.

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu 2017 r. i będą prowadzone co 2 tygodnie w piątek-niedziela. Nauka trwa 2 semestry.

Kurs jest bezpłatną, pozaszkolną forma kształcenia i wychodzi naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej.

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończone gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa. Uczestnik kursu po jego zakończeniu uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Aby uzyskać tytuł technika rachunkowości należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią oraz potwierdzone świadectwem kwalifikacje A. 36. i A.65.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie powinny złożyć w sekretariacie szkoły:

1. podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy,

2. kwestionariusz osobowy,

(formularze dostępne w sekretariacie)

3. świadectwo ukończenia szkoły (odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

4. świadectwo potwierdzające kwalifikację A.36 (odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) – jeżeli kandydat posiada.

Rozpoczęcie kursu jest uzależnione od liczby zgłoszeń – minimum 20 uczestników kursu. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem dalszego kształcenia zachęcamy do składania dokumentów.

 

Oferta - kursy kwalifikacyjne

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest minimum posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.

Uczestnik kursu po jego zakończeniu uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Po zakończeniu kursu w danej kwalifikacji można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i uzyskać świadectwo wystawiane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Potwierdzone świadectwem kwalifikacje dla danego zawodu oraz posiadanie średniego wykształcenia daje tytuł technika.

Nauka na kursie kwalifikacyjnych trwa 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (w soboty i niedziele).

Przykładowo:

aby uzyskać tytuł technika ekonomisty należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzone świadectwem kwalifikacje A. 35. i A.36 (więcej)

aby uzyskać tytuł technika rachunkowości należy mieć:

- ukończoną minimum szkołę średnią oraz

- potwierdzone świadectwem kwalifikacje A. 36. i A.65 ( więcej)


Proponujemy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65.Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

Technik hotelarstwa

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Więcej…

 

Technik ekonomista

1. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Więcej…

 
Więcej artykułów…