Akredytacja ZSE1 – Edukacja szkolna

Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+” nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000103910, planowany na lata 2023-2027, ma na celu podniesienie kompetencji językowych i pedagogicznych wśród nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie. Szczególny nacisk zostanie położony na umiędzynarodowienie działalności szkoły oraz na rozwój kompetencji cyfrowych, organizacyjnych i interpersonalnych kadry. Dążymy również  do zwiększenia aktywności uczniów i nauczycieli w zakresie działań społecznych, ekologicznych i prozdrowotnych.  

Strona projektu: https://sites.google.com/view/akredytacja-zse1-krakow/  

Dofinansowanie na lata 2023 – 2024: 23756 euro

Autor projektu: Małgorzata Florczyk