Doradztwo zawodowe

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie im. Mikołaja Kopernika w ramach Doradztwa Zawodowego realizuje ogół działań mających na celu właściwe przygotowanie uczniów do podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

Doradztwo zawodowe w ZSE 1 ma na celu:

  • kształtowanie świadomości własnych predyspozycji, talentów, mocnych i słabych stron
  • rozwój zainteresowań i pasji
  • nauczenia praktycznych umiejętności takich jak: poszukiwanie pracy, autoprezentacja, podejmowanie racjonalnych decyzji czy pracy w zespole

Dodatkowo system doradztwa rozwija u uczniów potrzebę ciągłego doskonalenia kompetencji i kwalifikacji, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, czyli kształtować nawyk tzw. uczenia się przez całe życie, które obecnie, w tak dynamicznie zmieniającym się świecie, staje się warunkiem niezbędnym do zdobycia satysfakcjonującej pracy oraz utrzymania zatrudnienia. Szkoła realizuje branżowy Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego. WSDZ uwzględnia specyfikę i uwarunkowania branży, aby uczeń/absolwent szkoły reagował na oczekiwania konkretnych grup pracodawców oraz jak najwłaściwiej przygotował się pod wymagania konkretnej branży gospodarki.