Projekty UE

W ZSE nr 1 w Krakowie realizujemy następujące projekty:

„Combining IT and marketing to help make learning a language fun”

Projekt Erasmus+ nr 2019-1-PL01-KA229-064885 pt. „ Combining IT and marketing to help make learning a language fun” jest kierowany do uczniów klas ekonomicznych. Jego celem jest poznawanie podstaw marketingu poprzez tworzenie narzędzi promocyjnych tj. spoty reklamowe, plakaty, aplikacje mobilne czy reklama w mediach społecznościowych w kampanii reklamowej szkoły i miasta. Projekt jest realizowany we współpracy z St. Ciaran’s Community School w Kells (Irlandia), Berufsschulzentrum Stockach (Niemcy) oraz Escola Secundária de Loulé (Portugalia). Koordynatorem jest szkoła polska. W ramach projektu zaplanowane są cztery wymiany uczniowskie oraz dwa szkolenia dla nauczycieli (Portugalia – XI 2021, Polska – II 2022). Dla polskich uczniów przewidzianych jest 12 mobilności Irlandii (IV 2022), 12 mobilności do Portugalii (VI 2022) oraz 13 do Niemiec (X 2022). Wymiana uczniowska w Krakowie planowana jest na VI 2022. Oprócz tego młodzież bierze udział w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły oraz w wykładach zewnętrznych i spotkaniach ze specjalistami z działu marketingu m.in. w krakowskich przedsiębiorstwach, w Urzędzie Miasta Krakowa i Urzędzie Miasta Sandomierz. Projekt kończy się 30.11.2022r. 

Autorka projektu: mgr Małgorzata Florczyk

Dofinansowanie: 37 328 EUR

Strona projektu: https://zse1apps.weebly.com/

„Job shadowing – obserwacja, dyskusja, zmiana czyli europejska wymiana doświadczeń”


Projekt POWER SE nr 2019-1-PL01-KA101-062621 pt. „Job shadowing – obserwacja, dyskusja, zmiana czyli europejska wymiana doświadczeń” to projekt skierowany do nauczycieli ZSE Nr 1. Uczestnicy projektu podnoszą umiejętności językowe na krajowych i zagranicznych kursach j. angielskiego, niemieckiego i włoskiego oraz ulepszają swoje metody pracy dzięki wykorzystaniu technik zaobserwowanych podczas wyjazdów job shadowing do szkół we Włoszech, Francji, Portugalii i Słowenii. W projekcie uczestniczy 24 nauczycieli, którzy wezmą udział w 40 mobilnościach. Szkoła gościła również nauczycieli z Francji dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w pracy z uczniem i na jego rzecz.  Partnerami szkoły są szkoły zawodowe (szkoła hotelarska z Montpellier LYCEE POLYVALENT GEORGES FRECHE i centrum zawodowe z Bragi Esprominho) oraz szkoły ogólnokształcące (słoweńska szkoła Gimnazija Celje – Center i dwie włoskie szkoły – Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” i Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti”).

Autorki projektu: mgr Alina Sokołowska, mgr Małgorzata Florczyk

Dofinansowanie: 368 917,54 EUR Strona projektu: https://jobshadowingzse1.weebly.com/

„Praktyki zagraniczne gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE nr 1 w Krakowie”

Projekt Erasmus+ 2019-1-PL01-KA102-062948 „Praktyki zagraniczne gwarancją rozwoju zawodowego uczniów ZSE nr 1 w Krakowie” to projekt staży zagranicznych skierowany dla uczniów klas hotelarskich i turystycznych.

Uczniowie mają możliwość odbycia miesięcznego stażu w zagranicznych hotelach o wysokiej renomie Elias Beach Hotel w Limassol na Cyprze i Labranda Riviera Resort and Spa w Mellieha na Malcie.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

– pracę w służbie pięter (housekeeping),

– obsługę gości na sali konsumenckiej,

 – przyjrzenie się pracy w recepcji,

– obsługę innych uroczystości np. wesela, konferencje.

Inne umiejętności nabywane przez uczestników staży to praca zespołowa, lepsza znajomość języka angielskiego zawodowego i ogólnego, nabranie pewności siebie.

Przed wyjazdem uczniowie odbywają przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne składające się z kursu języka angielskiego (obsługa klienta w recepcji, restauracji i housekeepingu, podróż lotnicza, wizyta u lekarza, zgłoszenie przestępstwa na policji) oraz kursu historii i geografii kraju, do którego wyjeżdżają. Uczniowie mają też spotkanie z pedagogiem szkolnym poświecone bezpieczeństwu w podróży, radzeniu sobie ze stresem w podróży i w trakcie pobytu w obcym kraju oraz kontaktom interpersonalnym i konfliktom w pracy.

Strona projektu: https://projektyvet.weebly.com

Centrum Kompetencji Zawodowych

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno–usługowej i turystyczno- gastronomicznej:

W ramach projektu będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe i staże uczniowskie u pracodawców.

Kursy dla uczniów branży administracyjno–usługowej:

  • Prawo jazdy kategoria B
  • Język angielski zawodowy
  • Kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi finansowo – księgowej firm
  • Księgowość małych firm
  • Specjalista do spraw zatrudnienia i wynagrodzeń

Kursy dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej:

  • Prawo jazdy kategoria B
  • Kurs wychowawca wypoczynku
  • Animator czasu wolnego, gry i zabawy
  • Animator czasu wolnego, usługi rekreacyjno-sportowe
  • Język angielski zawodowy

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023


Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 “Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia dla uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

W ramach Centrum Kompetencji Zawodowych będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże i praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę szkoły, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Będą organizowane staże dla uczniów w przedsiębiorstwach oraz przyznawane stypendia dla uczniów zdolnych.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno-usługowej i turystyczno-gastronomicznej.

Stypendia dla uczniów zdolnych

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie biorą udział w programie Stypendiów dla uczniów zdolnych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przewidziana jest pomoc materialna w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły z przeznaczeniem na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne, kursy, szkolenia, warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, które mają na celu rozwijanie kompetencji zawodowych i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Pomoc stypendialną mogą otrzymać uczniowie spełniający kryteria:

a)            posiadają status ucznia Szkoły biorącej udział w projekcie,

b)           wyrażają dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia w projekcie,

c)            posiadają zdiagnozowane przez Szkołę potrzeby w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, zgodnie z wynikami diagnozy przeprowadzonej przez zespół nauczycieli danej Szkoły w oparciu o formularz diagnozy kompetencji ucznia, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;

kryteria dodatkowe:

a)            uczniowie klas programowo wyższych (z wyłączeniem klas pierwszych);

b)           uczniowie z najwyższą średnią ocen z ostatniego roku szkolnego.

Kryterium premiującym będzie uzyskanie przez ucznia, w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium, statusu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole zawodowej.