O szkole

WSTĘP:

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zse1.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2010-03-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 2022-03-30

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Krakowie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Marcin Maciuk
e-mail: zsek1@mjo.krakow.pl

lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: e-mail: zsek1@mjo.krakow.pl

Telefon: (12) 422 02 84, FAX: (12) 422 79 08,

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kapucyńskiej 2, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych możliwy jest przez bramę wjazdową od ul. Kapucyńskiej 6 przez podwórko bezpośrednio do windy.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro, główna i boczna klatka oraz piwnica) znajduje się korytarz.
 6. Budynek posiada windę.
 7. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, winda).
 8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy że w ramach modernizacji budynku, szkoła uwzględnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szczegółowy opis w zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych
 2. Urządzenia zapewniające dostępność do wszystkich pomieszczeń w budynku szkoły z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
  1. winda
  2. toaleta dla osób niepełnosprawnych
  3. oznaczenie kontrastowe schodów
 3. Zapewniony wstęp do budynku osobom korzystającym z psa asystującego
 4. W trakcie ewakuacji osobom ewakuowanym zapewnione jest wsparcie innej osoby.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne do budynku szkoły zaprojektowano od strony zachodniej. Do wejścia prowadzą tylko schody. Dla osób niepełnosprawnych dostępne jest również wejście bezpośrednio do windy przez bramę wjazdową od ulicy Kapucyńskiej 6 i wewnętrzne podwórko do którego nie prowadzą schody. Wejściem tym wchodzą tylko pracownicy szkoły oraz dostawcy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku szkoły istnieją 3 kondygnacje do których prowadzą jedynie schody i winda. Winda jest umieszczona w świetle klatki schodowej i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana. Sale gimnastyczne znajdują się na parterze z których jedna jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. Siłownia, która jest zlokalizowana w przyziemiu budynku również jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.