Stypendia dla uczniów zdolnych

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie biorą udział w programie Stypendiów dla uczniów zdolnych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja”, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przewidziana jest pomoc materialna w formie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły z przeznaczeniem na cele edukacyjne, np. zajęcia pozaszkolne, kursy, szkolenia, warsztaty, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, które mają na celu rozwijanie kompetencji zawodowych i kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Pomoc stypendialną mogą otrzymać uczniowie spełniający kryteria:

a)            posiadają status ucznia Szkoły biorącej udział w projekcie,

b)           wyrażają dobrowolną chęć uczestnictwa w wybranych formach wsparcia w projekcie,

c)            posiadają zdiagnozowane przez Szkołę potrzeby w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, zgodnie z wynikami diagnozy przeprowadzonej przez zespół nauczycieli danej Szkoły w oparciu o formularz diagnozy kompetencji ucznia, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;

kryteria dodatkowe:

a)            uczniowie klas programowo wyższych (z wyłączeniem klas pierwszych);

b)           uczniowie z najwyższą średnią ocen z ostatniego roku szkolnego.

Kryterium premiującym będzie uzyskanie przez ucznia, w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium, statusu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole zawodowej.

Regulamin stypendia uczniów zdolnych CKZPobierz