Co to jest dysleksja

DYSLEKSJA

Na Światowej Konferencji Neurologów (USA 1968 r.) ustalono definicję dysleksji określając ją jako zaburzenie, które przejawia się niemożnością opanowania umiejętności czytania i pisania mimo dobrej inteligencji i warunków środowiskowych. Niezdolność ta uwarunkowana jest zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, a oznacza trudności nabycia umiejętności poprawnego pisania. Praca terapeutyczna z uczniem dyslektycznym wymaga aktywnej i efektywnej współpracy nauczyciela, rodziców i terapeuty, niezbędne jest również zaangażowanie i motywacja samego dziecka. Ważne jest możliwie wczesne rozpoznanie dysleksji i wczesne rozpoczęcie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych.
Specjalistyczną informację dotyczącą dysleksji oraz indywidualną diagnozę można uzyskać zgłaszając się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Krakowie, ul. Chmielowskiego 1. Na spotkaniu należy przedstawić opinię nauczyciela języka polskiego i próbki prac pisemnych (zeszyty lub wypracowania szkolne).

UWAGA!

Dotyczy uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego.

Od 1 września 2011 roku opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się jest wystawiana tylko raz, do końca nauki w gimnazjum i obowiązuje do końca okresu kształcenia. Nie ma już konieczności aktualizowania opinii przed maturą.

W wyjątkowych przypadkach, uczeń liceum lub technikum może zostać skierowany na badanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzające obecność dysfunkcji, po uzyskaniu pozytywnej opinii skierowania przez radę pedagogiczną.

Słowniczek:

Dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu.
Dysgrafia – zaburzenia strony graficznej pisma.
Dysortografia – występują tylko trudności ortograficzne