XXVIII Samorządowy Konkurs Nastolatków – 8 Wspaniałych

Zapraszamy do udziału w XXVIII Samorządowym Konkursie Nastolatków „8 Wspaniałych” – edycja krakowska 2022 r.

Organizator:

MDK Dom Harcerza i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Cel konkursu:

Promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wolontariatu.

Uczestnicy:

Młodzi ludzie, uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz  szkół ponadpodstawowych – uczący się w Krakowie, wyróżniający się konsekwentną pracą potrzebującym, podejmowaniem służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie dobra i prawdy, nienaganną postawą w życiu codziennym.

Zgłoszenia:

Wypełnioną kartę zgłoszenia przesłać należy do 28 lutego 2022 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, ul. Reymonta 18, 30-059 Kraków, z dopiskiem na kopercie – Samorządowy Konkurs Nastolatków „8 Wspaniałych”. Decyduje data stempla pocztowego. Kartę można złożyć osobiście w sekretariacie MDK codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00.

Wypełniając kartę zgłoszenia należy zwrócić uwagę, że osobą zgłaszającą jest zawsze rodzic/opiekun prawny natomiast inne osoby (m.in. opiekun Samorządu Uczniowskiego, opiekun Koła Wolontariatu, przedstawiciel organizacji) to osoby opiniujące.

Więcej informacji na https://portaledukacyjny.krakow.pl