Zakochaj się w klimacie

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna wraz z Młodzieżową Radą Krakowa organizują konkurs plastyczny skierowany do uczniów krakowskich szkół pod nazwą „Zakochaj się w klimacie”.

Konkurs ma przyczynić się do budowy świadomości uczniów w zakresie problematyki klimatycznej oraz skłonić młodzież do włączenia się w szeroko rozumiane działania proklimatyczne. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu autorskiej pracy plastycznej o formacie A4 prezentującej rozwiązania w zakresie ochrony klimatu na terenach bliskich miejscu zamieszkania uczestnika konkursu. Prace należy wykonać samodzielnie przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej, rysunku lub mieszanej.

Komisja przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Prace należy dostarczyć do Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (os. Szkolne 27) w terminie do 31 stycznia 2022 r. włącznie (decyduje data wpływu do jednostki). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego do godz. 14.00.
Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć:

kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie lub na komputerze i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu,
zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych
zgodę na publikację wizerunku uczestnika konkursu
licencję na korzystanie przez Organizatora z pracy

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali, o której terminie i miejscu laureaci zostaną poinformowani mailowo. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wręczenia nagród (spotkanie indywidualne lub wysyłka nagrody pocztą).

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci promocyjnych, proekologicznych gadżetów, a prace zostaną opublikowane na fanpage Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.

Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie uczestników.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Portalu Edukacyjnego Krakowa Zakochaj się w klimacie i… weź udział w konkursie!

Zachęcam do udziału.
Zdjęcia prac proszę przysłać do mnie przez librus.
Agata Janiszewska