Rekrutacja Uczniów do stypendium dla Uczniów zdolnych

W ramach realizowanego przez szkołę programu unijnego „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków -2 edycja” istnieje możliwość uzyskania stypendium dla uczniów zdolnych i mających wybitne osiągnięcia w konkursach zawodowych lub olimpiadach z przedmiotów zawodowych.

Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu – 2 edycja

Rekrutacja potrwa do 17 czerwca 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy, tj. załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych  wraz  z dokumentami poświadczającymi uzyskanie statusu laureata  lub finalisty  konkursu z przedmiotów zawodowych należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 17 czerwca 2022. W razie pytań proszę kontaktować się z pedagogiem szkolnym.

Uwaga: ważne informacje o stypendium:

  • przyznane zostaną stypendia dla 4 uczniów/uczennic zdolnych (3 uczniów/uczennic z branży administracyjno-usługowej i 1 ucznia /uczennicy z branży turystyczno-gastronomicznej) i wypłacane będą przez 10 miesięcy.
  • z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki Stypendysty/Stypendystki.
  • stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć na koniec roku szkolnego (2022/2023) sprawozdanie dotyczące jego rozwoju zawodowego.

Należy się dokładnie zapoznać z: