Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 bierze udział w realizacji drugiej edycji Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT".

Głównym celem jest poprawa jakości kształcenia uczniów poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.

Projekt adresowany jest do zainteresowanych uczniów branży administracyjno – usługowej i turystyczno- gastronomicznej:

W ramach projektu będą realizowane kursy i szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe  i staże uczniowskie u pracodawców.

Kursy dla uczniów branży administracyjno – usługowej:

- Prawo  jazdy kategoria B

- Język angielski zawodowy

- Kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi finansowo - księgowej firm

- Księgowość  małych firm

- Specjalista do spraw zatrudnienia i wynagrodzeń

Kursy dla uczniów branży turystyczno-gastronomicznej:

- Prawo  jazdy kategoria B

- Kurs  wychowawca wypoczynku

- Animator czasu wolnego, gry i zabawy

- Animator czasu wolnego, usługi rekreacyjno-sportowe

- Język angielski zawodowy

 

Okres realizacji projektu: do 30.09.2023