Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U z 2020 r., poz.1227) pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniom:

1)            słabowidzącym,

2)            niesłyszącym,

3)            słabosłyszącym,

4)            z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)            z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)            z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)            z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–6,

8)            z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9)            z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–6 i 8,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego!.

Pomoc udzielana jest na wniosek opiekunów ucznia oraz  pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego, pok. 29a lub w sekretariacie szkoły, w terminie do 8 września 2021 r. (druki wniosku dostępne u pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły).

Do wniosku wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. Powyższy dokument potwierdza, że osoba kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach programu.

Wysokość planowanego dofinansowania zakupu podręczników do 445 zł.

Sposób potwierdzenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników:

- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia,

- lub rachunek, paragon wraz z oświadczeniem o zakupie podręczników/materiałów,

-lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

P. Kolarska