Pomoc w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek" przeznaczona jest dla uczniów szkół z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 20104 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 163 ze zm.) – tj. 684 zł na osobę w rodzinie.

Przez rodzinę wielodzietną 3+ należy rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci, przy czym przynajmniej jedno z dzieci powinno być uczniem i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pomoc dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności zakupu podręczników

Rodziny chcące uzyskać pomoc powinny w terminie do 5 lipca 2015 r. złożyć osobiście wniosek w filiach MOPS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny (http://www.mops.krakow.pl/znajdz-filie). Pełnoletni uczniowie powinni złożyć wniosek osobiście.

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego 28 maja 2015 r. uchwałą nr 650/15 wysokość jednorazowej pomocy w ramach programu "Pierwszy dzwonek" została ustalona na kwotę 120 zł dla ucznia

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosku i oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o pomoc do pobrania w  filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie: http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2015/06/pierwszy-dzwonek-dla-uczniow-z-rodzin-wielodzietnych-3

 

opracowała Pela Kolarska