Dla uczniów

Stypendium szkolne

Krakowscy uczniowie z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium szkolne przeznaczone na wyrównanie szans edukacyjnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, tj. gdy dochód rodziny nie przekracza 456 zł na jedną osobę w rodzinie. Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
  3. w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Wnioski przyjmowane są we wszystkich filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie od 1 sierpnia do 16 września. W sytuacji, gdy MOPS nie posiada danych dotyczących dochodu
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach

Szczegółowe zasady udzielania wraz z drukami wniosków można znaleźć pod adresem: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

UCZNIOWIE MIESZKAJĄCY POZA KRAKOWEM WYSTĘPUJĄ O STYPENDIUM SZKOLNE W GMINIE, WŁAŚCIWEJ DLA MIEJSCA ZAMELDOWANIA.

 

Kurs "Pilot wycieczek' - zmiana w harmonogramie

17 czerwca 2013 , w związku z odbywającym się  w tym dniu egzaminem zawodowym nastąpi zmiana w harmonogramie zajęć kursu "Pilot wycieczek".

Zajęcia będą odbywać się w  tym dniu godzinach 14.30 - 19.30