Dla uczniów

! Uczniowie klas trzecich
w zawodzie technik hotelarz
i technik obsługi turystycznej !

W ramach finansowanego   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej” odbędzie się  kurs „Język angielski w branży turystyczno-hotelarskiej”

Kurs obejmuje 20 godzin i będzie realizowany w soboty według następującego harmonogramu:

28 października            godz. 9.00 – 13.15

4 listopada                    godz. 9.00 – 13.15

18 listopada                  godz. 9.00 – 13.15

25 listopada                  godz. 9.00 – 13.15

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Druki rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego pok. 29 a

UWAGA! W formularzu zgłoszeniowym w pkt. 3 „Średnia ocen (zgodnie z daną formą wsparcia)”należy wpisać średnią ocen z przedmiotów: j. angielski, j. angielski zawodowy i drugi j. obcy -  wyliczoną z ocen z  klasyfikacji poprzedzającej  okres rekrutacji, tj. koniec roku szkolnego 2016/2017

Termin składania zgłoszeń: 18 października 2017 (w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego; szczegółowe informacje dot. kursu i sposobu wypełniania zgłoszenia u pedagoga szkolnego)

Opracowała:

P. Kolarska

 

Okres wakacyjny to szczególny czas dla uczniów. Wielu z Was spędzi czas wolny  nad wodą lub w górach. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapomina się  o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Na załączonej poniżej stronie internetowej możecie zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są to zalecenia Rzecznika Praw Dziecka i służb porządkowych policji dla Was, abyście umieli poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji http://strefamlodych.pl/badz-bezpieczny-w-czasie-wakacji/

Podstawową wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć  na stronach poradni internetowej http://narkomania.org.pl

Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu    i    Turystyki http://msit.gov.pl można  zapoznać się  z  informatorem    o zasadach bezpieczeństwa nad  wodą „Bezpieczna  woda”.

Na  stronie  internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl uczniowie, rodzice i opiekunowie mogą  znaleźć poradnik bezpiecznego  wypoczynku. Natomiast  w serwisie http://bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu można otrzymać informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Podróżując za granicę odwiedź stronę   Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych  „Polak  za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl, i zapoznaj się z  bezpłatną aplikacją iPolak –niezbędnikiem w  podróży,  gdzie  umieszczane są  m.in.  aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna na stronie: http://www.mfa.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ipolak/. Można również dokonać rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, http://odyseusz.msz.gov.pl.

Dzięki  rejestracji  służby  konsularne będą  wiedziały o pobycie na terenie danego  państwa  i  w  razie  konieczności mogą  udzielić skutecznej pomocy.

WAŻNE TELEFONY:

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych

997 – telefon alarmowy Policji

998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej

999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego

WOPR – 600100100

górskie  numery  ratunkowe 985 lub 601100300

Ogólnopolski  Antynarkotykowy Telefon Zaufania - 801 199 990

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

 

na podstawie:

- Listu Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej dotyczącego  bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w wakacje

- materiałów Rzecznika Praw Dziecka

- materiałów Wydziału Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji: www.ore.edu.pl

- materiałów MEN:  www.wypoczynek.men.gov.pl

P.Kolarska

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1  w latach 2017-2019  będzie realizowany,  finansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej ” i „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno – usługowej” oferujący   m.in. kursy zawodowe  oraz wakacyjne staże dla uczniów klas trzecich i drugich

Staż zawodowy obejmuje 150 godzin pracy (4 tygodnie w lipcu lub sierpniu 2017)  i realizowany będzie  dla zawodów technik hotelarstwa i technik usług turystycznych w krakowskich hotelach a dla zawodu technik ekonomista w firmach i urzędach. Uczeń biorący udział w stażu otrzyma wynagrodzenie/stypendium wysokości 1500 złotych ( kwota nie jest doliczana do innych  dochodów) wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu stażu.

Staże przeprowadzane  będą zgodnie z ustalonym  przez szkołę i pracodawców programem, gwarantującym poszerzenie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego zdobywanego w ramach podstawy programowej.

Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w stażu proszeni są o wypełnienie  ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO, zawierającego m.in.. informacje o frekwencji i średniej ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedni semestr. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25 maja. Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły.

Ilość miejsc ograniczona!

 

Dodatkowych informacji udzielają:
z-ca dyrektora – Renata Suruło
kierownik szkolenia zawodowego – Ewa Jędrychowska
pedagog szkolny – Pela Kolarska

 

W Dworku Białoprądnickim rozpoczyna działanie Strefa Nastolatka – przyjazne miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli anonimowo uzyskać życzliwą i fachową pomoc w problemach i trudnych sytuacjach.

Punkt będzie działał od 29 marca do końca grudnia (z przerwą wakacyjną), w każdą środę w godz. 17.00 - 19.00.

Projekt adresowany jest do młodych ludzi, których przerastają problemy i brakuje im zaufanej osoby, z którą mogliby o tym porozmawiać. Strefa nastolatka jest dla tych, którzy pogubili się, mają trudną sytuację w domu, w szkole, w relacjach z rówieśnikami. W szczególności adresowana jest do nastolatków, którzy doświadczają przemocy fizycznej lub psychicznej lub borykają się z chorobą alkoholową rodziców czy opiekunów.

Raz w tygodniu do dyspozycji będą życzliwi, kompetentni pracownicy Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, którzy wysłuchają młodych ludzi i wskażą jak można im pomóc.

Osoby odwiedzające strefę mogą liczyć na anonimowość, przyjazną i pełną szacunku atmosferę.

Najważniejsze zasady działania Strefy Nastolatka:

Jesteś tu bezpieczny i anonimowy

Przyjdź jeśli coś Cię martwi, przerasta, ktoś Cię krzywdzi – np. bije, poniża  lub obraża

Możesz się „wygadać” -  na pewno będziesz wysłuchany

Dowiesz się, że nie ma sytuacji bez wyjścia

Każdy problem i zmartwienie zasługuje na uwagę i pomożemy Ci go rozwiązać

Strefa Nastolatka jest otwarta także dla  rodziców i opiekunów, którzy nie wiedzą jak pomóc nastolatkowi borykającemu się z trudnościami.

 

Pedagog szkolny
na podstawie: portaledukacyjny.krakow.pl

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017:

Stypendium szkolne otrzymać można na podstawie:

a) spełniania kryterium niskich dochodów na osobę w gospodarstwie domowym (dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł/netto na osobę w rodzinie,  wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej).

b) występowania trudnej sytuacji rodzinnej, którą warunkują np. następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania (dotyczące kogoś w najbliższej rodzinie), niepełna rodzina, wystąpienie zdarzenia losowego

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium– do dnia 15 września

Wnioski składać mogą rodzice lub pełnoletni uczniowie. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.  Uczniowie  zamieszkali w Krakowie składają wnioski w  Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Druki wniosków do odbioru j/w. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku.

Dla uczniów zamieszkałych w Krakowie  procedura oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

Zasiłek szkolny-  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek można złożyć  w Urzędzie Gminy właściwym dla miejsca zamieszkania.  Uczniowie  zamieszkali w Krakowie składają wnioski w  Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Druki wniosków do odbioru j/w. Do wniosku o zasiłek należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Procedura dotycząca udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są również na stronie internetowej :
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-20

Podstawa prawna: rozdział 8a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015  r., poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195).

 

opracowała P. Kolarska

 

W dniach 13 listopada  do 20 listopada 2014 nastąpi wypłata  dofinansowania do zakupu podręczników  kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Uczniowie którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy proszeni są o zgłoszenie się do pedagoga szkolnego z dowodami zakupu podręczników:

- faktura VAT,

- rachunek,

- paragon wraz z oświadczeniem (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)

- oświadczenie  (druk oświadczenia do pobrania u pedagoga szkolnego)

 

P. Kolarska

 

 

Wkrótce wakacje, czas wypoczynku i zabawy. Wielu z Was będzie odpoczywać nad wodą. Instruktorzy z Grupy Specjalnej Płetwonurków RP przygotowali film edukacyjny „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych” w celu podniesienia świadomości bezpiecznego przebywania nad wodą oraz kształtowania prawidłowych odruchów w sytuacjach zagrożenia.

Film dostępny jest pod adresem: https://vimeo.com/130853793

Życzymy wszystkim szczęśliwych i  bezpiecznych wakacji!

 

opracowała Pela Kolarska

 

 

Pomoc w ramach lokalnego programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek" przeznaczona jest dla uczniów szkół z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 20104 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 163 ze zm.) – tj. 684 zł na osobę w rodzinie.

Przez rodzinę wielodzietną 3+ należy rozumieć rodzinę składającą się z rodziców lub rodzica/opiekunów lub opiekuna prawnego oraz 3 lub więcej dzieci, przy czym przynajmniej jedno z dzieci powinno być uczniem i której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pomoc dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, a w szczególności zakupu podręczników

Rodziny chcące uzyskać pomoc powinny w terminie do 5 lipca 2015 r. złożyć osobiście wniosek w filiach MOPS właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny (http://www.mops.krakow.pl/znajdz-filie). Pełnoletni uczniowie powinni złożyć wniosek osobiście.

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego 28 maja 2015 r. uchwałą nr 650/15 wysokość jednorazowej pomocy w ramach programu "Pierwszy dzwonek" została ustalona na kwotę 120 zł dla ucznia

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosku i oświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o pomoc do pobrania w  filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie: http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2015/06/pierwszy-dzwonek-dla-uczniow-z-rodzin-wielodzietnych-3

 

opracowała Pela Kolarska

 
Więcej artykułów…